Monthly Archives Maj 2015

Preludium i gra miłosna

Pod pojęciem ..stosunek płciowy’’ rozumiemy całokształt czynności o charakterze seksualnym, dotyczących Judzi. Należy przy tym wyjaśnić, że wyrazem tym – nawet jeśli używam go bez przymiotnika – określam wyłącznie normalny stosunek płciowy między mężczyzną i kobietą. Fizjologicznym czynnościom seksualnym w małżeństwie doskonałym chciałbym dać okazję – unikając prndcrii, lecz zachowując prawdziwą skromność – wszechstronnego rozwoju we wszystkich możliwych kierunkach. .

więcej

Błona dziewicza – dalszy opis

Jeśli chodzi o sprężytość, należy zaznaczyć, że rozerwanie lej biony u kobiet nieco starszych nierzadko napotyka na trudności z powodu zbytniego stwardnienia tkanek. W odniesieniu do grubości błony chciałbym podkreślić, że także i ona podlega pewnym indywidualnym wahaniom. U podstawy (tzn. w miejscu, w którym biona dziewicza przechodzi w tylną ścianę po

więcej

Środki zwilżające

Używane zwykle w tym celu tłuszcze najczęściej nie spełniają podanych powyżej dwóch warunków. Mogą one doprowadzać do stanów zapalnych, ponieważ nie są rozpuszczalne w wodzie i dlatego przy myciu resztki ich nie zostają usunięte. Resztki te łatwo się rozpadają, ulegają zjelczeniu i powodują1 przez to podrażnienie tkanek. Podobne zastrzeżenia odnoszą się również do wazeliny. Wprawdzie nie ulega ona zjelczeniu, jednak nie jest rozpuszczalna w wodzie i wskutek tego nie pozwala się łatwo usunąć – w związku z tym nie wolno stosować jej na okolicę sromu.

więcej

Zespolenie płciowe – kontynuacja

Wraz z ustaniem wytrysku kończy się również orgazm (spazm rozkoszy, psychiczne rozładowanie), a odczucia z nim związane zanikają najpierw bardzo szybko, a potem nieco wolniej, aby wreszcie pozostawić po sobie uczucie zaspokojenia, odprężenia oraz spełnienia celu i pragnień.

więcej

Napletek

Miejscem, które okazuje się najwrażliwsze dia wywołania tych odczuć, jest dolna strona żołędzi, zwłaszcza okolica wę- dzidełka napletka (wędzidełko jest jeszcze wrażliwsze niż brzeg żołędzi, który pod tym względem zajmuje przecież miejsce uprzywilejowane]. Także i tutaj znajdujemy podobieństwo z łechtaczką, której dolna strona i wędzidełko stanowi najbardziej czule miejsce dla doznawania bodźców wywołujących rozkosz,.

więcej

Szkodliwość niezaspokojenia kobiety przy spółkowaniu

Jednakże sposób powyższy uzvty jako zapobieganie działa zdrowiej, naturalniej i lepiej niż leczenie. Gra podniecająca stosowana jako przygotowanie, jako część gry miłosnej, dostarcza silniejszych podniet (również mężczyźnie) oraz jest- bardziej estetyczna niż stosowana po spółkowaniu, kiedy to łatwo może mieć charakter wymuszony, a więc etycznie nie jesl bez zarzutu.

więcej

Współżycie seksualne jest podstawą małżeństwa

Jednakże większość małżonków wykazuje stały brak znajomości zasadniczych elementów. Postawiłem, więc przed sobą zadanie wskazania drogi i środków wiodących do harmonijnego rozwoju i rozkwitania współżycia seksualnego w małżeństwie.

więcej

Pielęgnowanie zdrowego związku małżeńskiego

Zdrowie organizmu pielęgnuje się głównie w dwojaki sposób: przez usprawnianie przebiegu normalnych procesów życiowych oraz przez zwalczanie zagrażających im szkodliwych wpływów. Należy przy tym podkreślić, że usprawnianie przebiegu procesów życiowych przez wzmacnianie odporności całego organizmu istotnie przyczynia się do przezwyciężenia szkodliwych wpływów i dlatego wysiłki zmierzające do osiągnięcia możliwie dużej sprawności czynnościowej organizmu mają podwójną wartość. Jednakże wysiłki te nie powinny być nadmierne, gdyż mogą wtedy spowodować szkodę zamiast pożytek. jeśli ujmie się małżeństwo doskonałe jako jeden organizm oraz będzie się je rozpatrywać w świetle zasad higieny w związku z powyższymi wywodami, staje się jasne, że staraliśmy się stworzyć podstawy fizjologiczno-techniczne, które umożliwią doprowadzenie najważniejszych czynności organizmu. czyli stosunków płciowych, do takiej doskonałości, jaka wymagana jest ze względu na ich podstawowe znaczenie. Omówiliśmy też obszernie, w jaki sposób można uniknąć szkód, które powstają przy stosunkach płciowych lub mogą być ich następstwem. Za każdym razem gdy (mieliśmy okazję, wskazywaliśmy, że udoskonalanie tych czynności nie powinno być nadmierne i wyczerpywać fizycznie partnerów. Dużą uwagę poświęciliśmy temu, że stosunek płciowy tylko wtedy wpływa korzystnie na psychikę współmałżonka (nastrój, sprawność psychiczna), gdy odpowiada jego siłom ogólnym i specyficznie-seksualnym. Mimo wszystko warto jesz- cze raz podkreślić, że: nadmiar w zakresie stosunków płciowych wpływa niekorzystnie. Nadmierna aktywność seksualna nie idzie w parze z intensywną pracą intelektualną, co w małżeństwie doskonałym powinno być brane pod uwagę.

więcej

Zjawiska ogólne przy spóikowamu

Na zakończenie naszej synousjologii warto jeszcze wspomnieć o zjawiskach, które podczas aktu seksualnego zachodzą w całym organizmie męskim i żeńskim. Jak widzieliśmy, procesy zachodzące podczas spółkowania w narządach płciowych dzielą się na takie, które dotyczą gruczołów, układu naczyniowego, mięśni i nerwów.

więcej

Odczucia seksualne a podniety zewnętrzne – kontynuacja

Można się zastanawiać, czy nie odgrywają lu roli jakieś nie znane czynniki natury czysto fizycznej, powstające w następstwie zaburzeń atmosferycznych, działające np. na czynność mózgu. Warto wspomnieć, że burza działa podniecająco już wtedy, gdy dopiero nadciąga, a więc wtedy gdy lęk przed piorunem i grzmotem nie odgrywa jeszcze dużej roli.

więcej

Dojrzałość płciowa u kobiet

Dojrzałość płciowa u jednych kobiet trwa dłużej, a u innych krócej, przeciętnie ok. 30-35 lat. Kończy się ona u 40% kobiet w wieku 46-50 lat, u ok. 26°/o – między 41 a 45, a u 15°/o – między 51 a 55 rokiem życia, W pozostałych przypadkach miesiączkowanie znika w jeszcze późniejszym wieku, lub – co zdarza się częściej – we wcześniejszym, tzn. przed ukończeniem 40 roku życia. W naszym stuleciu jednak wydłużył się ogólny czas trwania dojrzałości płciowej: kobiety zaczynają miesiączkować w przeciętnie wcześniejszym wieku, natomiast miesiączka zanika w wieku późniejszym.

więcej

Pobudzenie brodawek

Pobudzenie brodawek stanowi podnietę również dla strony czynnej, chociaż nie tak silną jak dla strony biernej. PoSlnieta ta powstaje prawie wyłącznie na drodze psychicznej poprzez uświadamianie sobje „dawania” rozkoszy. Bowiem same brodawki jako takie nie mają właściwości silnego oddziaływania erotycznego poprzez ich oglądanie lub dotykanie.

więcej

Odzież współczesnych mężczyzn

W końcu należy podkreślić, że zarówno ruchy ciaia, jak i percepcje słuchowe związane z rytmem odgrywają dużą rolę pobudzającą odczucia seksualne. Odzież człowieka jedynie w strefach zimniejszych ma na celu zachowanie własnego ciepła. W cieplejszych krajach me miała ona początkowo żadnego innego znaczenia, jak tylko ozdobę ciaia, uczynienie go bardziej przyciągającym oraz skierowanie uwagi na określane jego części.

więcej

Ukąszenia w czasie spólkowanta

Stąd również umyślne, szorstkie obchodzenie się mężczyzny z kobietą w czasie ruchów frykcyjnych, które nawet bardziej odpowiada kobiecie niż samemu mężczyźnie. Natomiast szorstkość la nie wynika z chęci wzmocnienia podniet związanych z tarciem, gdyż podniety te są silniejsze właśnie przy tarciu mniej intensywnym, a bardziej rozważnym i wyrafinowanym. nym natężeniu. Z bólu – który w stanie silnego podniecenia seksualnego prawie wcale nie jest odczuwalny, a który zresztą nie może być rozpatrywany jako prawdziwy ból. ponieważ „normalne” ukąszenie miłosne nie „przenika” na wskroś. Nie niszczy ono skóry, więc nie powoduje krwawienia: nie wytwarza rany, więc nie pozostawia blizny: uwidacznia się u ukąszonego przez kilka dni lub najwyżej przez kilka tygodni w postaci czerwono-smego, a potem żółtozielonego znaku.

więcej