Pielęgnowanie zdrowego związku małżeńskiego

Zdrowie organizmu pielęgnuje się głównie w dwojaki sposób: przez usprawnianie przebiegu normalnych procesów życiowych oraz przez zwalczanie zagrażających im szkodliwych wpływów. Należy przy tym podkreślić, że usprawnianie przebiegu procesów życiowych przez wzmacnianie odporności całego organizmu istotnie przyczynia się do przezwyciężenia szkodliwych wpływów i dlatego wysiłki zmierzające do osiągnięcia możliwie dużej sprawności czynnościowej organizmu mają podwójną wartość. Jednakże wysiłki te nie powinny być nadmierne, gdyż mogą wtedy spowodować szkodę zamiast pożytek. jeśli ujmie się małżeństwo doskonałe jako jeden organizm oraz będzie się je rozpatrywać w świetle zasad higieny w związku z powyższymi wywodami, staje się jasne, że staraliśmy się stworzyć podstawy fizjologiczno-techniczne, które umożliwią doprowadzenie najważniejszych czynności organizmu. czyli stosunków płciowych, do takiej doskonałości, jaka wymagana jest ze względu na ich podstawowe znaczenie. Omówiliśmy też obszernie, w jaki sposób można uniknąć szkód, które powstają przy stosunkach płciowych lub mogą być ich następstwem. Za każdym razem gdy (mieliśmy okazję, wskazywaliśmy, że udoskonalanie tych czynności nie powinno być nadmierne i wyczerpywać fizycznie partnerów. Dużą uwagę poświęciliśmy temu, że stosunek płciowy tylko wtedy wpływa korzystnie na psychikę współmałżonka (nastrój, sprawność psychiczna), gdy odpowiada jego siłom ogólnym i specyficznie-seksualnym. Mimo wszystko warto jesz- cze raz podkreślić, że: nadmiar w zakresie stosunków płciowych wpływa niekorzystnie. Nadmierna aktywność seksualna nie idzie w parze z intensywną pracą intelektualną, co w małżeństwie doskonałym powinno być brane pod uwagę.

Omawiając powyższe, doszliśmy do zasady, która brzmi: nie jest dobrze, jeśli jedna funkcja żywego organizmu – nawet najważniejsza – staje się przeważająca w takim stopniu, że inne ja zatem i, całość organizmu) zostają upośledzone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>