Wzajemne podniety i zahamowania w małżeństwie

Jak już powyżej wspomniałem, może to czasem powodować duże przykrości. Człowiek rozsądny i przewidujący może jednak z tego wyciągnąć korzyść dla siebie lub dla ukochanego partnera, a to przez oddziaływanie w kierunku dodatnim lub ujemnym na swój popęd do zbliżenia, bądź też przez przyspieszanie lub opóźnianie przebiegu reakcji seksualnych.

Celowo zatrzymałem się przy zagadnieniach, które nasuwają się nam' na myśl w związku z powyższymi zależnościami, aby wskazać, jak przeplatają się wzajemnie podniety i zahamowania, odczucia fizyczne i psychiczne oraz podniety wewnętrzne i zewnętrzne. Chciałbym podkreślić, jak trudno jest odróżnić te czynniki od siebie, jak mogą się one wzajemnie wzmacniać lub osłabiać. Innymi słowy chciałbym wskazać, jak wielce skomplikowane są powyższe zagadnienia. Gdybym za każdym razem wnikał w powyższe współzależności, zaprowadziłoby to nas zbyt dałeko. Będę więc tego unikał. Zagadnienia będę przedstawiał w sposób możliwie najprostszy. Czytelnik jednak stale powinien pamiętać o tych komplikacjach – także i w praktyce. Kto bowiem zapomina, że w labiryncie psychiki drogi życia seksualnego należą do najbardziej zawiłych, ten nie uniknie porażek i rozczarowań. —

Wrażenia, które wywodzą się z cechpsychicznych człowieka, mogą wywierać działanie pobudzające lub hamujące na odczucia seksualne osoby odmiennej płci. Spotyka się to wtedy, gdy specyficzny, seksualny rys charakteru dominuje nad Innymi cechami. Na przykład rycerskość i odwaga mężczyzny działają pobudzająco na kobietę, natomiast tchórzostwo hamuje jej popęd do zbliżenia. Wstydliwość i obyczajność kobiety przyciągają do niej mężczyznę, natomiast cechy przeciwne mogą go do niej zrażać. Ijtieseksualne, duchowe właściwości lub postępowanie mogą również wywierać działanie przyciągające seksualnie. Szacunek okazywany określońej osobie odmiennej pici nierzadko staje sic: podłożem dia rozwoju miłości. Podziwianie działa jeszcze silniej i to w obydwu kierunkach, bowiem zarówno osoba podziwiająca, jak i podziwiana doznają pobudzenia seksualnego. Wskazuje to zresztą, że dużą roję odgrywa w życiu seksualnym próżność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>