Monthly Archives Wrzesień 2015

Zewnętrzne narządy płciowe

Czytelnik, który przeczyta) uważnie powyższe tytuły, zdaje sobie sprawą z tego, że zamiast pełnej rozprawy o fizjologii seksualnej kobiety znajdzie tu wydatne ograniczenie omawianego tematu,

więcej

Anatomia i fizjologia męskich narządów płciowych cz. II

Spośród części nie wchodzących w zakres narządów płciowych przedstawiono na rysunku w przekroju: spojenie łonowe (symphysis) oraz pęcherz moczowy. Pęcherz moczowy (nr 3), poprzez szyjkę pęcherza (nr 7). która – podobnie jak w pęcherzu kobiety – otoczona jest silnym mięśniem – zwieraczem, przechodzi w cewkę moczową (urethra, nr 11). Jama pęcherzowa (nr 4). jako jodyna wcłiodząca w zakres naszych rozważań jama wraz z jej kanałem wyprowadzającym, jest zakropkowana. Od razu można, spostrzec, że cewka moczowa, która jest znacznie dłuższa niż u kobiety, służy jako kanał, przez który wydostaje się na zewnątrz zarówno mocz, jak i nasienie.

więcej

Macica (ulerus)

Zmiany tego rodzaju, występujące zarówno w ciąży, jak i w wieku starczym, mają oczywiście duże znaczenie dla współżycia seksualnego. Macica (ulerus) jest narządem spełniającym o wiele ważniejsze funkcje niż zewnętrzne narządy płciowe i pochwa. Nie potrzebujemy jednak omawiać ich tak szeroko jak poprzednio opisanych narządów. Głównym zadaniem macicy jest przyjęcie z jajowodu zapłodnionego jaja, wszczepienie go w swoją śluzówkę, odżywianie go i ochranianie, a w końcu wydalenie płodu na światło dzienne.. Jest to więc narząd rodny, którego opis należy raczej do podręczników położnictwa, a nie mieści się w ramach niniejszej książki.

więcej

Kokieteria

Na szczególną uwagę zasługują dwa motywy preludium- kokieteria i flirt. Tłumacząc pierwszy, francuski wyraz jako chęć podobania się, z pewnością nie oddaję tego, co o nim sądzę. Nie można też wiązać z pojęciem kokieterii czegoś godnego nagany, mimo że i w języku francuskim może on mieć to znaczenie.- W preludium małżeńskim ,,kokieteria” oznacza naprzemienne oddziaływanie przyciągające i odpychające, które w efekcie powoduje sumowanie się podniet i staje się jednym z najsilniejszych psychicznych środków wabiących.

więcej

Stosunki płciowe w szczególnych warunkach fizycznych cz. II

Celowo użyłem wyrażenia: popycha to męża w ramiona ukochanej żony, gdyż należy podkreślić obydwa ostatnie słowa. Żona musi być kochana przez męża, aby być dla niego pociągającą w tym stanie, oraz musi być jego żoną, ln. musi tworzyć z nim trwałą wspólnotę seksualną, włącznie z istnieniem pewnych nawyków oraz obustronnego dostosowania się. W przeciwnym razie przeważają hamulce, które Stanowią przeciwieństwo podniet związanych z okresem miesiączki. Hamulce te nie są słabe i istnieją zarówno u mężczyzny, jak i kobiety. Niezależnie od względów dotyczących samopoczucia kobiety, podłożem ich są odczucia natury estetycznej, poczucie wstydu oraz mimowolnie nasuwające się myśli o nieczystości . Wszystkie te hamulce są jeszcze wydatnie wzmocnione przez odpowiednie zwyczaje, jakie pod tym względem przejęliśmy z przepisów starych, poligamicznych ludów. Wzmocnienie to przestaje wywierać swój wpływ dla tego. kto zastanowi się nad jego (wzmocnienia) pochodzeniem:

więcej

Specyfika skurczów macicy

Wprawdzie do pracy tej jest on należycie przygotowany, gdyż w czasie ciąży ilość i grubość włókien mięśniowych zwiększa się tak znacznie, że ciężar macicy, wynoszący 50-70 g (50 g u pierwiastek, a CO – 70 g u wieloródekj wzrasta – licząc tuż po porodzie – do 900 – 1200 g.

więcej

Miesiączka – dalszy opis

Okres, który upływa między dwiema miesiączkami, liczony od początku jednej do począlku drugiej, wynosi zwykle 4 tygodnie. Istnieją jednak kobiety, u których miesiączka pojawia się regularnie co 26 łub 27 dni (a nawet co 3 tygodnie), oraz takie, u których następuje ona co 29-31 dni. U jed-

więcej

Różnica wieku we współżyciu małżeńskim

Jasne jest, że i tutaj decydującą rolę odgrywa wprawa i przyzwyczajenie. Muszę z tego wyciągnąć praktyczny wniosek, którego słuszność nierzadko potwierdza się w mojej praktyce lekarskiej, a który chciałbym przedstawić w postaci ostrzeżenia: radzę nie przyzwyczajać się żonie do wielkiej wydolności seksualnej męża, która u niego przecież nie może być trwała. Spotyka się niektóre kobiety, co prawda bez dużego temperamentu, które od czasu do czasu przeżywają z mężem okresy największych nasileń stosunków płciowych, doprowadzających do maksymałnej rozkoszy, a potem nie cierpią, gdy ustały szturmy miłosne, a nastał okres rzadkich slo- sunków. Oprócz nich spotyka się jednak inne kobietv, które raz przyzwyczajone do maksymalnych rozkoszy seksualnych nie chcą się z tym pogodzić, że po pewnym czasie muszą zmniejszyć swe wymagania. Wtedy mąż nie może się uporać z pożarem, który sam wzniecił, i musi wtedy wybierać między nerwowością żony ujemnie rzutującą na szczęście małżeńskie a własnym przewlekłym przeciążeniem seksualnym, które czyni z niego neurotyka osłabionego psychicznie i fizycznie. Często nie jest on w stanie dokonać wyboru z dwojga złego, w następstwie czego ujemne skutki dają o sobie znać w obydwu kierunkach. W każdym razie mężczyzna, który ożenił się z kobietą pełną temperamentu, czyni dobrze, jeśli w okresach własnej wzmożonej namiętności nie dostroi oczekiwań żony do zbyt wysokich tonów, aby później nie musiał zbyt drogo zapłacić za własną nieostrożność.

więcej

Ułożenie wyprostne podczas spółkowania cz. III

Nie trzeba dowodzić, że tego rodzaju położenie, mimo swego dobrego uzasadnienia, nie wchodzi w rachubę nowożeńców. Niemniej,,na podstawie tego co powiedziano, można udzielać porady, że przy defloracji członek powinien wślizgiwać się do pochwy możliwie wzdłuż przedniej jej ściany, oraz że uszkodzenie błony dziewiczej powinno nastąpić przez rozciąganie, a nie przez rozerwanie. W położeniu normalnym wymagania powyższe spełnia takie ułożenie mężczyzny, w którym członek wnika do sromu nie na wprost, lecz od góry i przodu – a więc ze swego stromego ku górze uniesienia zostaje przez łuk łonowy kobiety mniej lub bardziej odchylony ku dołowi.

więcej

Pochwa

Sąsiedztwo wejścia do pochwy (introhas vaginae) oraz ujścia cewki moczowej, znajdujących się blisko siebie w przedsionku pochwy, może być szkodliwo dla obu wyżej wymienionych narządów. Bowiem w razie istnienia zakażenia w jednym narządzie, drugi pozostaje ustawicznie nim zagrożony. Wynika z tego konieczność utrzymywania jak największej czystości.

więcej

Anatomia sromu

Rozważając dalej anatomię sromu należy wspomnieć, że ta część, która znajduje się pomiędzy rozsuniętymi wargami sromowymi małymi, odgraniczona od tylu przez ich wędzidełko (irenuJurn labiorum, nr 17) nazywa się przedsionkiem pochwy (vestibulum vaginae). Jest on uwidoczniony numerem 11 na tabl. I. Znajduje się w nim właściwe wejście do pochwy (m- troitus vaginae, lekko punktowane, nr 13) częściowo zamknięte u kobiet, które nie miały stosunków płciowych, przez błonę dziewiczą, hymen – zaznaczoną małymi kreseczkami pionowymi i kropkami, nr 15), Bardzie) do przodu znajduje się w nim mniejszy otwór, stanowiący ujście cewki moczowej {ostium it/elhrae, duży ciemny punkt, nr 8).

więcej

Łechtaczka

Na pierwszy plan wysuwają się tu wargi sromowe małe, które często rzeczywiście są dość małe. Na rysunku są one zakreskowane ciemniej (nr 50), aby lepiej odróżnić je od wewnętrznych powierzchni dużych wary sromowych (nr 7), które są jaśniej zakreskowane. Wargi sromowe małe mają przeciętnie 25-35 mm długości, 8-15 mm wysokości i’3-5 mm grubości. Wargi te przeważnie łączą się z tyłu poza wejściem do pochwy, tworząc wąski fałdzik. Fał- dzik ten, czyłi wędzidełko wary sromowych (frenulum labio- rum, nr 17) w miarę uprawiania częstych stosunków płciowych zwykłe zanika. Kit przodowi wargi sromowe mniejsze zwężają się i zachodzą nad łechtaczkę (clitoris), po czym łączą się tworząc w ten sposób wędzidełko łechtaczki (/renu/um cii/oridis, nr 6).

więcej

Nasienie mężczyzny

Polucje (zmazy nocne) są mimowolnymi wytryskami nasienia, występującymi zwłaszcza u młodych mężczyzn żyjących we wstrzemięźliwości płciowej – na skutek nagromadzenia się nasienia. Pojawiają się one co 2-3 tygodnie, lub nawet w każdym Lygodniu: w późniejszym wieku pojawiają się rzadziej. Występują zwykle podczas snu, któremu z reguły towarzyszą erotyczne marzenia senne. Ejakulacja wywołuje onromną rozkosz i uczucie zaspokojenia. Związek między zachodzącymi procesami w narządach płciowych oraz zjawiskami psychicznymi może w tych przypadkach polegać na tym, że napięcie baniek nasieniowodów (i pęcherzyków nasiennych?) wywołuje odruch erekcji i ejakuiacji, któreąo przebieg prowadzi do wystąpienia erotycznych marzeń sennych. Bvć może. iż kolejność jest inna. tj. napięcie w bańkach po- wodtnc pojawienie się erotycznych marzeń sennych, które z kolei wywołują ejakulację.

więcej

Miesiączka

Jest zrozumiale, ze i mąż miesiączkującej i lekarz, do którego zwraca się ona po porado, muszą rozumieć te nastroje, co wymaga dużego taktu i somoopanowania, a u męża dodatkowo – miłości.

więcej