Nie można ustalić jednolitego wpływu ciąży na libido kobiety

Argumenty przemawiające „za” spółkowaniem w czasie ciąży mają naturę wyłącznie psychiczną. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, czy kobieta pragnie utrzymywania stosunków płciowych w czasie ciąży. Zaraz jednak napotykamy trudność związaną z tym, że nie można dokonać uogólnienia, czy u kobiety w okresie ciąży' dochodzi (czy też nie dochodzi) do zmian w zakresie siły potrzeb seksualnych. Większość autorów wypowiadających się w tej sprawie stwierdziło, że libido w czasie ciąży ulega dość znacznemu obniżeniu, przy .czym zwykle nie zapominali oni dokonać analogii z zachowaniem się samicy w świacie zwierzęcym. W przeciwieństwie do nich, inna (mniejsza) grupa autorów jest zdania, że w okresie ciąży, w następstwie podrażnienia narządów płciowych, nierzadko dochodzi do nasilenia się potrzeb seksualnych kobiety.

W wielu przypadkach udaio- mi się samemu -zaobserwować Nie wprowadzać głęboko członka do pochwy! Zawleczeniu zarazków czasem zapobiega się lepiej w posiewie przedniej siedzącej niż w położeniu bocznym tylnym. Na uwagę zasługuje stosowanie środka zwilżającego (nie zawierającego tłuszczu). niewątpliwe zwiększenie pożądania seksualnego w początkowym -okresie ciąży ,

Jak wynika z powyższego, nie można ustalić jednolitego wpływu ciąży na libido kobiety. O wiolo częściej wpływ Len przejawia się w róż.norodny sposób – w zależności od właściwości indywidualnych kobiety oraz od stopnia zaawansowania ciąży. Zagadnieniu temu od wielu lat – i gdzie tylko mogłem – poświęcałem szczególną uwagę. Z sumy uzyskanych przy tym wyników wylania się przede mną następujący całościowy obraz: W przypadkach, w których przed ciążą stosunki płciowe między małżonkami odbywały się w atmosferze mniej lub bardziej chłodnej, a żona była miernie lub w ogóle nie zaspokojona – libido wygasa szybko i całkowicie (o ile w ogóle jeszcze istniało), gdy tylko kobieta zorientuje się, że jest w ciąży.

Jeśli jednak stosunki płciowe między małżonkami przed okresem ciąży przebiegały w sposób opisany w trzeciej czę- ści tej książki, to libido kobiety w czasie pierwszej połowy ciąży z reguły nie doznaje najmniejszego uszczerbku: może ono nawet ulegać przejściowemu nasileniu. W drugiej połowie ciąży libido stopniowo obniża się, jednakże utrzymuje się na pewnym poziomie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>