Czy można mówić o żeńskiej „ejakulacji”? cz. II

Zjawisko powyższe można czasem zaobserwować w czasie orgazmu spowodowanego pobudzaniem łechtaczki. Ze wzglę< - du na specyficzny rodzaj tego zjawiska nie można z pewnością ustalić jego częstotliwości. Zaobserwowanie go w czasie spółkowania jest bowiem niemożliwe. Jeśli zaś kobieta sama twierdzi, że miała „ejakuiację", oznacza to nic innego jak to, że przeżyta orgazm: a czy pi zy tym doszło do „wytryśnięcia' wydzieliny z gruczołów przedsionkowych, tego stwierdzić nie może ani ona, ani jej partner (przede wszystkim z powodu stosunkowo dużej objętości nasienia mężczyzny). Z punktu widzenia leleologicznego (celowości) wytrysk śluzu przedsionkowego w czasie orgazmu nie ma żadnego sensu - w przeciwieństwie do uprzedniego, poLrzebnego wydzielania, W końcu pewne jest również, że u wielu kobiet wykazujących normalne czynności seksualne „ojakulacja" się nie pojawia, mimo że stwierdza się ją u innych.

więcej

Początek współżycia płciowego cz. II

Lęk ten z pewnością jest czymś więcej niż zwykłą obawą ! przed bólem odczuwaną przez młodą kobietę, która wie, że rozerwanie błony dziewiczej spowoduje ból. Lęk istnieje jednak i u zwierząt, które nie mają błony dziewiczej i dla których stosunek nie jest bolesny. Istnieje on również u zupełnie nie uświadomionej dziewczyny, która nie ma żadnego pojęcta o błonie dziewiczej i defloracji.

więcej

Unikanie zapłodnienia

Mało skuteczne są również wszystkie te metody, w których przed spółkowaniem wprowadza się do pochwy substancję, chemiczną. Do takich należą galaretki, kremy, pasty, rozpuszczalne pessaria i piana aerosolowa. Ta ostatnia ma być dość skuteczna, lecz żaden z powyższych środków nie jest rzeczywi- ście pewny, jeśli nie używa się go łącznie ze środkiem mechanicznym.

więcej

Sperma

To celowe urządzenie uzupełnione jest jeszcze tym, że odruchy powyższe u zdrowego osobnika zawsze poprzedzone są crekćją (powstającą również na drodze odruchowej), przy czym dochodzi także do obrzmienia wzgórka nasiennego. Obrzmienie to zwęza jeszcze bardziej końcowe odcinki nasieniowodów, tak że zmieszanie się wydzielin może być jeszcze lepszo, oraz jeszcze bardziej nadaje strumieniowi kierunek, w którym nasienie powinno się dalej przedostawać. W tym samym czasie obrzmienie to powoduje zamknięcie od tyłu cewki moczowej, które zostaje jeszcze wzmocnione przez cześć mięśni stercza (część la w postaci pierścieniowatej warstwy olacza najwyższą część cewki moczowej), kurczącej się razem z innymi jego wióknami mięsnynji.

więcej

Wewnętrzne narządy plciozoe – kontynuacja

Inaczej przedstawia się sprawa z „najbardziej wewnętrznymi” narządami, Ij. z jajowodami (nr 11) i jajnikami (nr 10). Narządy te są parzyste i leżą mniej więcej symetrycznie po obu stronach macicy. Rysunek r-asz, przedstawiający przekrój połowy ciała i pozwalający na dalszy wgląd w głąb jej jam, uwidacznia prawy jajnik oraz jajowód, które jednak w istocie znajdują się w głębi prawej połowy miednicy, poza dokona- nym przekrojem, oraz same nie mogą byc w przekroju uwidocznione.

więcej

Postawa siedząca przednia (vis a vis}

Po tym, co uprzednio powiedziano, nie potrzebujemy wnikać we wszystkie szczegóły rodzaju podniet przy spólkoudniu w postawie siedzącej (omawiamy wciąż jeszcze, pierwsze ułożenie, vis-a-vis). Spółkowanie odbywa sio w ten sposób, że mężczyzna siedzi, a kobieta w ułożeniu siedzącym, okrakiem, zwisa na jego udach. Używani tu celowo pojęcia „zwisa”, gdyż kobieta nie siedzi: jej guzy kulszowe nie mają żadnego podparcia, ponieważ do szerokiego rozstawienia nor: swej żony i udostępnienia jej narządów płciowych, również i mąż może – zgodnie z własnym życzeniem – unosić lub opuszczać jej miednicą. Wprowadzenie członka do pochwy odbvwa się przy silnym jego obniżeniu, przez co wy w iera on elastyczny’ ucisk na okolicę łechtaczki, W tej fazie wiec oraz w następnych fazach przy dalszym przebiegu spóikowania dochodzi do powstania takiego rodzaju podniet, jakie poznaliśmy juz przy ułożeniu wyprostnym (Ii). Przez okresowe zwiększenie na’ hylenia miednicy kobieta może nasilać intensywność tarcia o luk spojenia łonowego i łeciilarzkę. Następnie zas nachylenie miednicy zmniejsza się do granic możliwości i srom przesuwa się ku przodowi: gdy mężczyzna przyciska urody silnie swoją miednicę – członek wnika głęboko do pochwy. Wszelkie ruchy są silnie wspomagane przez ręce mężczyzny, który obejmuje dolną część ciała kobiety’ i silnie przeciska ją clo siebie, Gdy członek wniknął już najgłębiej cio pochwy, powstaje także i tutaj stan kongruencji (zgodność |, a uraz z nim sposobność wykonywania wszelkich znanych mimowolnych i dowolnych działań mięśni w pochwie i dookoła icij ścian, [‚©nadto, także i w tym ułożeniu, przy korzystnych proporcjach wielkości narządów, istirejo możliwość obus!runnych ruchów trących między częścią pochwową a żołędzia, które opisaliśmy przy postawie jeźdźca. Postawa siedząca !est nawet pod tym względem korzystniejsza, gdyż obveiu a narządu zachowują ruchomość. Należy jednak dodać, ze pojawia się juzy tym niebezpieczeństwo nierównoczesności wykonywania ruchów przez aboje partnerów, czego następstwem może być obniżenie się efektu pobudzającego. ‚

więcej

Widok narządów płciowych

W przeciwieństwie do zmysłu węchu i dotyku, których znaczenie wzrasta w miarę postępującego zbliżenia, zmysł wzroku traci coraz bardziej znaczenie. Oznacza to, że jeśli i później dostarcza przyjemnych wrażeń, to nadal pozostaje potężnym czynnikiem podniecającym. Jeśli jednak nie ma silnych bodźców, ten właśnie zmysł w zadziwiający sposób pozwala się wyłączyć poprzez przyzwyczajenie, silną wolę lub myśli. Dzięki temu zyskują na znaczeniu wrażenia pochodzące z innych narządów zmysłowych, a zwłaszcza wpływy psychiczne.

więcej

Przerwanie błony dziewiczej cz. II

Pod tym względem, tj. w sprawach miłości, ludzie Wschodu są mądrzejsi i rozumniejsi niż większość naszych mężczyzn, którzy sądzą, że okazywanie daleko idących względów kobiecie musi ich narazić na kpiny i podejrzenie, że są „fajtlapa- mi”. U niektórych ludów nawet przepisy religijne nakazują przesunięcie pierwszego spółkowania na drugi lub trzeci dzień po ślubie,ł

więcej

Cewka moczowa

Dzięki erekcji, uprzednio wiotki i nie nadający się do społ- kowania członek zamienia się w elastyczno-sztywny narząd, który przyjmuje kierunek oraz lekkie wygięcie ku tyłowi w zupełności odpowiadający kierunkowi i wygięciu ku pizo- dowi pochwy. Umożliwia to złożenie głęboko w pochwie wyzyskującego nasienia. W normalnych warunkach wielkość wzwiedzionego członka odpowiada mniej więcej rozmiarowi pochwy (przyjąwszy. że najczęściej nie wnika on do pochwy całkowicie, aż do jego nasady, oraz ze pochwa posiada znaczną rozciągliwość także i wzdłuż). Is’nieją jednak znaczne różnice osobnicze, do których powrócimy przy omawianiu spólkowania. Długość v, ulr.ej części członka w stanie erekcji wynosi według Waldeyera N-16 cm, a obwid mierzony w jego środku – 12 cni. . iirekcja ustępuje, gdy bodźce, które ją spowodowały, już nie oddziałują: ustępowanie jej następuje wskutek wiotczenia ciał jamistych spowodowanego znmiejszonym dopływem krwi.

więcej

Cewka moczowa – dalszy opis

Poniżej łuku łonowego (w części, która na tablicy oznaczona jest na biało), między gruczołem krokowym a ciałem jamistym (zakreskowanym liniami poziomymi), cewka moczowa zmieniając kierunek przechodzi przez mięśnie dna miednicy i zamienia się w swoją część kroczową. Część ta, leżąca ponad kroczem, przebiega przez korzeń członka i ma kierunek poziomy, ale lekko wznoszący się do góry, W okolicy drugiego zagięcia, tyra razem skierowanego ku dołowi – a więc tam, gdzie zaczyna się swobodnie zwisający penis – rozpoczyna się prąciowa część cewki moczowej w ścisłym tego słowa znaczeniu.

więcej

Wytwarzanie wydzielin stanowiących dodatek do spermy

Interesujący jest fakt, że u zwierząt z dobrze rozwiniętymi banami nasieniowodów (wół, boran, kun), podobnie jak u człowieka, kółkowanie trwa krótko, natomiast u zwierząt nie posiadających mlek (pies, kot), u których nasienie przechodzi przez nasieniowody «ipiero w czasie aktu płciowego, trwa ono dość dtugo. jakiegoś płynu do nasieniowodu powoduje przedostawanie się go nie tylko do bańki, ale i do pęcherzyka, zanim pojawi się on w przewodach uchodzących do cewki moczowej. Badania te poczyniono na zmarłych, więc nie wiadomo, czy wyniki ich można bez zastrzeżeń zastosować również w odniesieniu do żywych ludzi.

więcej

Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży cz. III

To co uprzednio powiedzieliśmy o istnieniu osłabionych za- Tazków w narządach płciowych mężczyzny łub kobiety w związku ze spóikowaniem podczas miesiączki – w większym jeszcze stopniu odnosi się do spólkowania podczas ciąży. Jeśli w czasie ciąży pojawi się rzeczywiście zakażenie (jakiegokolwiek rodzaju) narządów płciowych kobiety, należy zawsze unikać pobudzania tych narządów przez spółkowa- nie.

więcej

Flirt

Co będziemy rozumieć przez flirt? Gdy szuka się w słownikach, znajduje się tłumaczenia i wyjaśnienia, wredług których istotę tego pojęcia stanowi igranie, niestała i złudna gra mimiki. W tym znaczeniu nie potrzebujemy jednak ani pojęcia, ani słowa, bowiem niewiele nam one wyjaśniają.

więcej

W czasie miesiączki..

Wprawdzie dość obszernie wyszczególniłem powyższe objawy, jednak podkreślam, ze rzadko przybierają one rozmiary chorobowe. W czasie miesiączki żadna kobieta nie powinna się czuć chorą. Na szczęście jedna i ta sama kobieta nie cierpi na wszystkie wyżej wymienione dolegliwości: jedna ma objawy takie, druga inne. Na szczęście istnieją również i takie, które – powtarzam – nie mają żadnych dolegliwości. przeunio pi-.dicm juz. że objawy uyolrte w czasie miesiączki .fw przeciwieństwie do miejscowych, dotyczących tylko narządów miednicy) nie są od niej zależne, lecz spowodowane są wspólną przyczyną wywołującą je (oraz miesiączką) Pod znakiem zapytania pozostaje jeszcze, czy wszystkie grupy zaburzeń samopoczucia (a więc normalnego stanu równowagi) mogą być wyjaśnione przez ostro wyrażone i szybko postępujące obniżenie się procesów życiowych, jakie wyraźnie widzimy w postaci spadku ta1 i na krzywej. Pewne jest, że czĘ’ć z nich zależy bezpośrednio od Lego: inna część – pośrednio. Wnioski te wynikają stąd, że znaczna grtipa objawów (znowu uzależniona od spadku lali) polega na zwiotczeniu drobnych naczyń krwionośnych oraz na związanych z tym zmianach w ich wypełnieniu – i tu me tylko w narządach »”iedricy, ‚e< "z w całym organizmie. Innymi słowy polega ona na naprzemiennym przekrwieniu (congeat 10) w różnych narządach oraz obniżeniu dopływu krwi z następowym miejscowym niedokrwieniem.

więcej