Flirt

Co będziemy rozumieć przez flirt? Gdy szuka się w słownikach, znajduje się tłumaczenia i wyjaśnienia, wredług których istotę tego pojęcia stanowi igranie, niestała i złudna gra mimiki. W tym znaczeniu nie potrzebujemy jednak ani pojęcia, ani słowa, bowiem niewiele nam one wyjaśniają.

Podobnie nie będziemy używali słowa flirt w znaczeniu, jakie przypisują mu niektórzy autorzy pracujący w dziedzinie ,eksuologii, a którzy stosują je zamiast „wabienia” (w sensie seksualnym).

W końcu niecelowe byłoby również używanie słowa fiirt jako osłony upiększającej na oznaczenie stosunków seksualnych pozamałżeńskich, w których dochodzi zwykle do spółko wania. W niektórych środowiskach uważa się za bardziej praktyczne i eleganckie użycie słowa „flirt” na oznaczenie „wszystkiego z wyjątkiem jednego”. W lym znaczeniu w zakres flirtu wchodziłaby również cała faza gry miłosnej. Rezygnujmy więc z takiego określenia, ponieważ mamy lepsze i wier- mejsze. oraz dlatego że dla naszych celów nie potrzebujemy osłonek upiększających.

Nie możemy się jednak obejść bez pojęcia flirtu, gdy określimy go (według mojego mniemania) zgodnie z jego pierwot- uym znaczeniem, W myśl tego flirt jest to preludium miłosne z zastosowaniem wszystkich środków wzmagających podniecenie psychiczne, jednak ze świadomym zamiarem nieprze- kraczania granic preludium .

W tej postaci flirt może u małżonków' (a właściwie przede wszystkim u nich) osiągać piękne wyniki w zakresie odnowienia i odświeżenia ich uczuć miłosnych. Dlatego flirt, podobnie jak kokieterię, należy w odpowiednich momentach stosować w małżeństwie, a nre wolno go absolutnie zaniedbywać w małżeństwie doskonałym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>