Wytwarzanie nasienia u mężczyzny

Wytwarzanie nasienia u mężczyzny trwa stale – ocl osiągnięcia dojrzałości płciowej aż do późnego wieku starczego. W kanalikach krętych jąder znajdują się komórki nasienne będące w różnych stadiach swojego rozwoju, a rozwój ten odbywa sio powali. W niniejszej książce nie chciałbym opisywać ich stosunków mikroskopowych, dlatego nie będę omawiać rodzaju i sposobu, w jaki wytwarzają się dojrzałe plemniki z komórek nasiennych kanalików krętych, Ważne jes! za to zapoznanie się z l-.udową dojrzałych plemników męskirh

Knnv’rki nasienne, czyli plemniki (sperrnia, sperrnalozoa – nazwa oznacza: istoty żyjące w nasieniu) dawniej nazywane zwierzątkami spermy, należą do małych fortn komórkowych. Znaczy to, że plemniki wielu traw et mniejszych) zw ierzą: są większe niż plemniki u człowieka 150-60 tysięcznycii milimetra). Składają się z uwidocznionych na tablicy VI B-głowy, szyjki !.ogona. Cłówka ma kształt spłaszczonej gruszki o zaostrzonych brzegach. Jest ona główną częścią komórki i właściwym elementem zepladniającym, z którym związane są właściwości gai orkowe i indywidualne. Wymiary główki ma ją: 4.2 tysięcznych milimetra długości, 3,1 – szerokości i 2 – grubości (przy brzegach tylko 0.2). Szyjka tworzy połączenie między główką i ogonem. Ten ostatni jest dość długi i stanowi ,,aparat” do poruszania się. Dzięki niemu plemniki wykonują żwawe, wężykowate ruchy podobne do mchów węgorza lub bicza skręcającego się przy uderzeniu. Ruchliwość plemników pojawia się dopiero wtedy, gdy zetkną się z wydzieliną pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego. Dopóki ph m- nlki znajdują się w jądrze lub głowie najądrza, są zupełnie nieruchome i przeważnie niedojrzale. Osiągają pełną dojrzałość dopiero podczas przechodzenia przez kanaliki wyprowadzające jądra i najądrza. W licznych zwojach przewodu najądrza, który może być rozpatrywany jako obszerny spichlerz nasienia, plemniki prawdopodobnie mieszają się z wydzieliną tych ścian stwarzając w ten sposób ciecz podobną do spermy (że ‘nk właśnie jest, dowodzi takt, że plemniki opuszczające ogon najądrza płyną swobodnie z cieczą, a rm lezą w tak gęstych zwałach jak miało to miejsce w kanan kach).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>