Rola zmysłu wzroku w odczuwaniu doznań seksualnych

Istnieją zatem 4 rodzaje puchnideł seksualnych (włączając w ro' pachnące artykuły toaletowe!, które służą do osiągnięcia celów wyżej wymienionej grupy trzeciej łub czwartej. Do grupy piątej (zmierzającej do pobudzenia własnych odczuć seksualnych) nie potrzeba żadnych specjalnych środków, ponieważ kobieta może tu korzystać z zapachów „męskich”, a mężczyzna z „żeńskich”. Grupę tę.pomija się więc przy wytwarzaniu pachnide! seksualnych. Podział pachnideł zamieszczony w tekście miał na celu Jedynie zapoznanie się z różnymi ich celami, natomiast nie dotyczył preparatów pachnących jako takich. waniu każdego nowego zapachu – zwracać uwagę, czy harmonizuje on z innymi, używanymi przez daną osobę lub jej naturalnymi zapachami. Chodzi o to, aby wymienione preparaty zawierały takie elementy, które służą upragnionym celom, a nie wywierają skutku odwrotnego od zamierzonego.

Roli zmysłu wzroku w odczuwaniu doznań seksualnych nie potrzebuję opisywrać tak obszernie, jak to uczyniłem w odniesieniu do zmysłu węchu. Podczas gdy o zmyśle węchu mogłem powiedzieć wiele ważnych rzeczy, które dotychczas były nie znane lub niedostatecznie doceniane, to o podnietach seksualnych wzrokowych mogę tylko powtórzyć to, co jest znane od dawna.

Nie potrzeba podkreślać, jak wielkie znaczenie ma zmvsl wzroku dla popędu do zbliżenia. Dostarcza on (z pewnymi wyjątkami) osobom płci odmiennej pierwszych wrażeń, które mogą mieć decydujące znaczenie. Na szczęście, nie wszystko zależy od wrażeń wzrokowych. Gdyby tak było, mielibyśmy marne widoki na powstanie uczucia miłości, a zwłaszcza na jego zachowanie przez dłuższy czas.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>