Odczucia seksualne a podniety zewnętrzne

Podobnie jak ,,podniety wewnętrzne” mogą być natury somatycznej, tzn. cielesnej (czynność wydzielnicza, wypełnienie ściśle określonych jam ciała, np. pęcherzyków nasiennych, przewodów wyprowadzających lub naczyń krwionośnych) lub psychicznej (wyobrażenia, wspomnienia, fantazjowanie), tak i „podniety zewnętrzne” mogą mieć charakter somatyczny lub psychiczny. Rozróżnianie natury podniet wewnętrznych jest niemożliwe, gdyż zbyt silnie są one ze sobą wzajemnie powiązane. Rozróżnienie charakteru zewnętrznych podniet zwykle nie napotyka trudności. Wprawdzie nawet te spośród nich, które są bez wątpienia natury psychicznej, docierają do nas jedynie za pośrednictwem narządów zmysłowych – a więc i tutaj granica między podnietami psychicznymi a cielesnymi zaciera się – jednakże zachowanie rozróżniania obu tych rodzajów podniet wydaje się celowe.

Jeśli rozpoczniemy omawianie podniet zewnętrznych od wrażeń psychicznych, zdolnych do wywierania wpływu na sferę seksualną, to spostrzeżemy, że wszystkie zjawiska przyrody, wywołujące lęk i obawę, mogą czasem oddziaływać pobudzająco na odczucia seksualne. Częściowo można to wytłumaczyć pragnieniem posiadania towarzysza w niebezpieczeństwie i to zwykle jak najsilniejszego. Jest to pragnienie, które skłania kobietę do szukania opieki u rnęzczyzny, podczas gdy u niego budzi się dążenie do obrony slabs/ej od siebie kobiety. Z tych odczuć może powstawać podnieta aktywizująca popęd do zbliżenia seksualnego.

Powyższe wyjaśnienie nie jest jednak jedynie możliwe i pel- ne, gdyż zjawiska przyrody wy wojujące lęk mogą dziaiać podniecająco pod względem seksualnym nawet i-bez udziału innych czynników. Spotyka się to zwłaszcza u osobników uprawiających samogwałt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>