Miesiączka – dalszy opis

Okres, który upływa między dwiema miesiączkami, liczony od początku jednej do począlku drugiej, wynosi zwykle 4 tygodnie. Istnieją jednak kobiety, u których miesiączka pojawia się regularnie co 26 łub 27 dni (a nawet co 3 tygodnie), oraz takie, u których następuje ona co 29-31 dni. U jed-

i.ej i tej samej koD.eiy mogą zachodzić różnice kilkudniowe. Pod tym wzglądem istnieją znaczne wahania indywidualne: ą kobiety, które miesiączkują bardzo regularnie oraz inne, !<'óre nie mogą ustalić z całą dokładnością terminu pojawie- r..a się miesiączki. Oprócz właściwości konstytucjonalnych oj az podłoża dziedzicznego jest to uzależnione od trybu życia. klimatu itp.

Miesiączka, jak to wyżej ustaliliśmy, jest uzależniona od czynności jajników. Oprócz tego jednak na wystąpienie krwawienia miesięcznego mogą wpływać nie tylko zmiany choro- i'”W’e w organizmie, ale i różnorodne inne czynniki, które mo gą je przyspieszać, opóźniać lub powodować całkowity jej b’f>k. Przykładem tych wpływów może być zmiana klimatu :.az oddziaływania psychiki, które zdolne są do naruszenia regularnego pojawiania się miesiączki. Uczucie strachu lub nie oczekiwanej radości może przyspieszać miesiączką, lub – co zdarza sią częściej – może utrudniać jej wystąpienie, może nawet spowodować nagle ustanie istniejącej już miesiączki. Podobne skutki może wywołać zwykły bodziec, przenoszony bezpośrednio przez nerwy, który powoduje maksymalny skurcz najdrobniejszych naczyń krwionośnych w obrąbie narządów płciowych, lub też odwrotnie – poraża je. Tego rodzaju oddziaływania bodźców psychicznych znane są również i w innych obszarach naczyniowych, np. nagłe zaczerwienienie lub bladość spowodowaną przez nagły skurcz naczyń w następstwie strachu. Długo trwające oddziaływania psychiczne mogą także wpływać na miesiączką w sensie jej zahamowania: nierzadko spotyka sią brak miesiączki w następstwie leku przed ciążą lub nadziei na jej pojawienie sią. W końcu należy wspomnieć o przed wczesnym ' wystąpień u miesiączki w dniu ślubu, klóre jest tak znane, że mądre maiki, aby zapobiec temu nieprzyjemnemu zdarzeniu, radzą córkom, aby termin ślubu ustalały na krótko po menstruacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>