Dbanie o małżeństwo – kontynuacja

Powyżej poruszyliśmy pewien punkt, który ma duże znaczenie zarówno dla małżeństwa doskonałego, jak i zwykłego, lecz który jest charakterystyczny jedynie dla tego pierwszego, Teraz jednak wróćmy do Lypu małżeństwa, który stanowi przedmiot niniejszej książki, aby zastanowić się, czy we wszystkim co charakteryzuje małżeństwo doskonałe – tj. w poszerzeniu, 'wzmocnieniu i wysubtelnieniu stosunków płciowych między małżonkami – obok korzyści w postaci większego szczęścia nie ma również stron ujemnych. Bowiem uczucie szczęścia wynikające z małżeństwa doskonałego byłoby zbyt drogo okupione, gdyby w innej dziedzinie obciążało równowagę psychiczną oraz spokój duchowy małżonków.

Mogłoby tak być u ludzi uprawiających ascezę lub do nie, dążących. N’ie potrzebują oni szczęścia wynikającego z mai żeństwa doskonałego łub w każdvm razie nie pragną go. Gardzą oni tego rodzaju szczęściem, gdyż jest ono sprzeczne z ich pojęciami upragnionej „czystości” oraz „świętości życia, która polega na wyzwalaniu się oraz czystym uduchowieniu tego co ziemskie”. Pewne grupy wyznawców rełigii chrześcijańskiej posuwają się nawet dość daleko w pragnieniu uwolnienia się od pragnień ziemskich oraz zwalczaniu ich. „Temat grzechu pierworodnego oraz upadku, uwidacznia tutaj”, w odniesieniu do ich mniemania o niegodnośc! pragnień seksual nych „ich nastawienie w stosunku do cielesnej rozkoszy ziemskiej, która jako grzech powinna być spalona na stosie zamiast gloryfikowana, jak bywa to w niektórych innych kul turach”.

Dla tych, którzy tak czują i myślą, niemożliwe jest powsta nie konfliktu między religią a małżeństwem doskonałym, po nieważ o tym ostatnim w ogóle nie ma mowy. Dla innych zaś nie wchodzą w rachubę rozważania religijne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>