Daily Archives 06/17/2015

Ułożenie wyprostne podczas spółkowania cz. II

Największe nachylenie miednicy osiąga się wtedy, gdy maksymalne wyprostowanie ma miejsce nie tylko w zakresie kręgosłupa, lecz również bioder, a więc wtedy, gdy nogi zwisają. Stosowanie takiego położenia maksymalnie wyprosł.ne- go byłoby jednak bezcelowe, a nowel niemożliwe. Pewne wschodnie kodeksy miłosne (cocliccR umoris/ zalecają to położenie, chociaż nie w ekscesywnych postaciach, celem dokonania defloracji. Jest to interesujące z naukowego punktu widzenia, a w praktyce lekarskiej może pomagać w udzielaniu skutecznych rad.

więcej

Odczucia seksualne a podniety zewnętrzne

Podobnie jak ,,podniety wewnętrzne” mogą być natury somatycznej, tzn. cielesnej (czynność wydzielnicza, wypełnienie ściśle określonych jam ciała, np. pęcherzyków nasiennych, przewodów wyprowadzających lub naczyń krwionośnych) lub psychicznej (wyobrażenia, wspomnienia, fantazjowanie), tak i „podniety zewnętrzne” mogą mieć charakter somatyczny lub psychiczny. Rozróżnianie natury podniet wewnętrznych jest niemożliwe, gdyż zbyt silnie są one ze sobą wzajemnie powiązane. Rozróżnienie charakteru zewnętrznych podniet zwykle nie napotyka trudności. Wprawdzie nawet te spośród nich, które są bez wątpienia natury psychicznej, docierają do nas jedynie za pośrednictwem narządów zmysłowych – a więc i tutaj granica między podnietami psychicznymi a cielesnymi zaciera się – jednakże zachowanie rozróżniania obu tych rodzajów podniet wydaje się celowe.

więcej