Daily Archives 06/15/2015

Rola zmysłu wzroku w odczuwaniu doznań seksualnych

Istnieją zatem 4 rodzaje puchnideł seksualnych (włączając w ro' pachnące artykuły toaletowe!, które służą do osiągnięcia celów wyżej wymienionej grupy trzeciej łub czwartej. Do grupy piątej (zmierzającej do pobudzenia własnych odczuć seksualnych) nie potrzeba żadnych specjalnych środków, ponieważ kobieta może tu korzystać z zapachów „męskich”, a mężczyzna z „żeńskich”. Grupę tę.pomija się więc przy wytwarzaniu pachnide! seksualnych. Podział pachnideł zamieszczony w tekście miał na celu Jedynie zapoznanie się z różnymi ich celami, natomiast nie dotyczył preparatów pachnących jako takich. waniu każdego nowego zapachu – zwracać uwagę, czy harmonizuje on z innymi, używanymi przez daną osobę lub jej naturalnymi zapachami. Chodzi o to, aby wymienione preparaty zawierały takie elementy, które służą upragnionym celom, a nie wywierają skutku odwrotnego od zamierzonego.

więcej