Daily Archives 05/20/2015

Pielęgnowanie zdrowego związku małżeńskiego

Zdrowie organizmu pielęgnuje się głównie w dwojaki sposób: przez usprawnianie przebiegu normalnych procesów życiowych oraz przez zwalczanie zagrażających im szkodliwych wpływów. Należy przy tym podkreślić, że usprawnianie przebiegu procesów życiowych przez wzmacnianie odporności całego organizmu istotnie przyczynia się do przezwyciężenia szkodliwych wpływów i dlatego wysiłki zmierzające do osiągnięcia możliwie dużej sprawności czynnościowej organizmu mają podwójną wartość. Jednakże wysiłki te nie powinny być nadmierne, gdyż mogą wtedy spowodować szkodę zamiast pożytek. jeśli ujmie się małżeństwo doskonałe jako jeden organizm oraz będzie się je rozpatrywać w świetle zasad higieny w związku z powyższymi wywodami, staje się jasne, że staraliśmy się stworzyć podstawy fizjologiczno-techniczne, które umożliwią doprowadzenie najważniejszych czynności organizmu. czyli stosunków płciowych, do takiej doskonałości, jaka wymagana jest ze względu na ich podstawowe znaczenie. Omówiliśmy też obszernie, w jaki sposób można uniknąć szkód, które powstają przy stosunkach płciowych lub mogą być ich następstwem. Za każdym razem gdy (mieliśmy okazję, wskazywaliśmy, że udoskonalanie tych czynności nie powinno być nadmierne i wyczerpywać fizycznie partnerów. Dużą uwagę poświęciliśmy temu, że stosunek płciowy tylko wtedy wpływa korzystnie na psychikę współmałżonka (nastrój, sprawność psychiczna), gdy odpowiada jego siłom ogólnym i specyficznie-seksualnym. Mimo wszystko warto jesz- cze raz podkreślić, że: nadmiar w zakresie stosunków płciowych wpływa niekorzystnie. Nadmierna aktywność seksualna nie idzie w parze z intensywną pracą intelektualną, co w małżeństwie doskonałym powinno być brane pod uwagę.

więcej

Zjawiska ogólne przy spóikowamu

Na zakończenie naszej synousjologii warto jeszcze wspomnieć o zjawiskach, które podczas aktu seksualnego zachodzą w całym organizmie męskim i żeńskim. Jak widzieliśmy, procesy zachodzące podczas spółkowania w narządach płciowych dzielą się na takie, które dotyczą gruczołów, układu naczyniowego, mięśni i nerwów.

więcej

Odczucia seksualne a podniety zewnętrzne – kontynuacja

Można się zastanawiać, czy nie odgrywają lu roli jakieś nie znane czynniki natury czysto fizycznej, powstające w następstwie zaburzeń atmosferycznych, działające np. na czynność mózgu. Warto wspomnieć, że burza działa podniecająco już wtedy, gdy dopiero nadciąga, a więc wtedy gdy lęk przed piorunem i grzmotem nie odgrywa jeszcze dużej roli.

więcej

Dojrzałość płciowa u kobiet

Dojrzałość płciowa u jednych kobiet trwa dłużej, a u innych krócej, przeciętnie ok. 30-35 lat. Kończy się ona u 40% kobiet w wieku 46-50 lat, u ok. 26°/o – między 41 a 45, a u 15°/o – między 51 a 55 rokiem życia, W pozostałych przypadkach miesiączkowanie znika w jeszcze późniejszym wieku, lub – co zdarza się częściej – we wcześniejszym, tzn. przed ukończeniem 40 roku życia. W naszym stuleciu jednak wydłużył się ogólny czas trwania dojrzałości płciowej: kobiety zaczynają miesiączkować w przeciętnie wcześniejszym wieku, natomiast miesiączka zanika w wieku późniejszym.

więcej